Privacy statement
48 uur eerder reageren? Neem een Early bird account!

Privacy statement

Privacy Statement

Verwerkingsverantwoordelijke

Stuworld, gevestigd aan De Ring 12 5261 LM Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stuworld ontwikkelt, exploiteert en beheert woonruimte van derden. Bij deze dienstverlening verwerken wij verschillende persoonsgegevens.

 

Stuworld is te bereiken via de volgende contactgegevens:

Website:                          http://www.stuworld.nl

Bezoekadres:                   De Ring 12, 5261 LM Vught

Telefoonnummer:          +31 (0)88 311 0000

 

De heer M. van der Salm is de Functionaris Gegevensbescherming van Stuworld. Hij is te bereiken via info@stuworld.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stuworld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten zoals het bezoeken van onze website, het zoeken naar woningen, het registreren en reageren op ons woningaanbod en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt omdat je bijvoorbeeld in aanmerking wenst te komen voor een huurwoning. De persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Geboorteplaats,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk),
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app,
 • Internetbrowser en apparaat type,
 • Bankrekeningnummer

 

Daarnaast (kunnen) wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken. Stuworld verwerkt bij de behandeling tot acceptatie van een kandidaat huurder of van huurders de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Kredietwaardigheidscheck (bijvoorbeeld het controleren op betaalachterstanden of lopende incassotrajecten): Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • Reis- en identificatiedocument nummer (dit zijn paspoort-, Europese identiteitskaart-, en/of rijbewijsnummer): Dit doen wij door de combinatie van het documentnummer en typedocument in te geven in het Verificatieregister reisdocumenten door tussenkomst van Experian.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stuworld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN): Wanneer u bij ons een woning gaat huren (kunnen) kunnen wij uw Burgerservicenummer registreren om de Inkomensafhankelijke huurverhogingscontrole bij de Belastingdienst uit te voeren. Wanneer wij deze controle uitvoeren ontvangt u een bericht van de Belastingdienst dat de controle is uitgevoerd. De controle wordt enkel uitgevoerd als u een zelfstandige woonruimte huurt met een niet-geliberaliseerde huurprijs.
 • Mutatiegegevens van het digitale sluitsysteem in woningcomplexen. Om de veiligheid en werking van het digitale sluitsysteem in woningcomplexen te kunnen garanderen en de algehele werking te kunnen faciliteren wordt in een sluitplan bijgehouden welke sleutels recht hebben op welke toegangsdeuren en wanneer deze worden aangeboden. Dit kunnen zijn woningen, algemene- en technische ruimten en algemene toegangsdeuren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stuworld verwerkt jouw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling,
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en andere communicatie,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en/of lopende overeenkomsten die we sluiten met jou of met derden en die van invloed zijn op onze dienstverlening voor jou,
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren,
 • Stuworld analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren,
 • Stuworld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het opstellen van overeenkomsten tussen jou en Stuworld of tussen jou en derden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stuworld neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen wel besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stuworld) tussen zit. Stuworld gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Verificatieregister reisdocumenten van Experian. Dit register wordt gebruikt om jouw identiteit te controleren zodat we zeker weten dat degene die de overeenkomst met ons sluit ook degene is die vermeld staat op de overeenkomst. Om gebruik te kunnen maken van dit Verificatieregister is toestemming verleend door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Indien het register aangeeft dat het reisdocument ongeldig is zal een geldig reisdocument aangeleverd moeten worden. Wanneer dit niet kunnen overeenkomsten niet tot stand worden gebracht en zal bijvoorbeeld in geval van een kandidaat huurder de kandidaat als toekomstig huurder niet geaccepteerd worden.
 • EDR juridische check. Dit systeem wordt gebruikt te behoeve van een juridische rapportage over jou zoals; huurder-verhuurder disputen, civiel rechterlijke uitspraken en overlast veroorzaking. Door gebruik van dit systeem beschermen wij andere huurders tegen onwenselijke overlast situaties, verhuurders tegen overlastgevers en beschermen wij je tegen het aangaan van nieuwe overeenkomsten wanneer dat niet mogelijk is. Daarnaast voeren we de check uit vanuit de Wwft. Deze Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Belastingdienst legt de Wwft controle ook op aan makelaars. De checks met Wwft markering gebruiken wij om het cliëntenonderzoek naar huurders en verhuurders uit te voeren. Afhankelijk van de terugkoppeling uit dit systeem beoordeelt een medewerker van Stuworld of het aangaan van een overeenkomst wel of niet mogelijk is.
 • BKR kredietcheck. Deze controle voeren wij uit om jouw kredietwaardigheid te kunnen beoordelen, daarnaast voorkomen wij op deze wijze fraude en krijgen wij inzicht in sancties die zijn opgelegd waardoor je niet in aanmerking kan of mag komen voor een overeenkomst. Tevens voeren we de check uit vanuit de Wwft. Deze Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Belastingdienst legt de Wwft controle ook op aan makelaars. De checks met Wwft markering gebruiken wij om het cliëntenonderzoek naar huurders en verhuurders uit te voeren. Afhankelijk van de terugkoppeling uit dit systeem beoordeelt een medewerker van Stuworld of het aangaan van een overeenkomst wel of niet mogelijk is.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stuworld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Documenten die je ons aanlevert om te komen tot een huurovereenkomst worden vernietigd c.q. verwijderd bij aangaan van de huurovereenkomst of als je besluit toch niet meer te gaan huren. Andere gegevens en gesprekgeschiedenis bewaren we niet langer dan noodzakelijk en/of vanuit wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stuworld deelt in sommige gevallen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (bijvoorbeeld: huur-) overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stuworld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stuworld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stuworld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting over cookies: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stuworld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stuworld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stuworld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stuworld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@stuworld.nl.

Waarom StuWorld?

Professioneel
beheer & expertise

Gratis
huren & verhuren

Exclusief & gecontroleerd
woningaanbod